Inleiding

In andere blogs op deze website hebben wij uiteengezet dat banken al in 2014 - inmiddels dus alweer 5 jaar geleden - de rentederivatendossiers moesten herbeoordelen en dat er vanwege de grootschalige mislukking daarvan inmiddels een Uniform Herstelkader ligt.
Wij hebben echter onze twijfels bij de niet-transparante wijze waarop dit UHK tot stand is gekomen. Bovendien heeft dit UHK een beperktere reikwijdte dan de verplichte herbeoordelingen uit 2014, waardoor een groot deel van de niet-professionele rentederivatenbezitters achter het net vist. 


Al jaren kloppen wij tevergeefs op de deur van de AFM met de vraag hoeveel klanten bij aanvang als niet-professioneel zijn gekwalificeerd. Hoewel de AFM zegt daar geen zicht op te hebben, lijkt dit zeer onwaarschijnlijk nu banken uit hoofde van de EMIR-verordening de modaliteiten van OTC-transacties aan de AFM moeten rapporteren.


Betrokkenheid AFM

Ons kantoor doet vanaf 2013 tientallen, zo niet honderden, meldingen bij de AFM over de problemen die zich voordoen met de door banken massaal aan de man gebrachte rentederivaten. Dit om te proberen voor al deze partijen een passende oplossing te bewerkstelligen, zonder dat deze partijen een tijdrovende en kostbare procedure moeten opstarten. Hieraan leek - indirect - gehoor te zijn gegeven met de verplichte herbeoordelingen en de daarmee verband houdende Aanbevelingen van de AFM. Echter, deze herbeoordelingen zijn mislukt. Vervolgens stelde de Derivatencommissie een herstelkader op wat "ineens" tot een veel kleinere groep niet-professionele gedupeerden is gericht. 


Hoewel de minister van Financiën en de AFM doen voorkomen alsof zij inhoudelijk niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van het UHK, blijkt uit interne stukken van het Ministerie van Financiën die door middel van een WOB-besluit geopenbaard zijn dat dit wel degelijk het geval is. Ook nu nog blijft de AFM iedere betrokkenheid ontkennen. In een artikel van Follow the Money dat op 10 juli 2019 is verschenen verklaart de AFM:

"We hebben Hester Bais bij herhaling geantwoord dat de AFM geen partij is geweest bij de vaststelling van het UHK."


Nu dit standpunt strijdig is met de interne notities van het Ministerie van Financiën hebben wij besloten zelf verder op onderzoek uit te gaan. 


WOB-verzoek BAIS Legal

In november 2018 hebben wij een WOB-verzoek ingediend bij de AFM om de stukken die betrekking hebben op de totstandkoming van het UHK geopendbaard te krijgen. 


De AFM is erg tegenstrijdig ten aanzien van haar mandaat voor wat betreft de totstandkoming van het UHK betreft. Waar het haar uitkomt, schreeuwt de AFM van de daken dat de totstandkoming van deze uniforme regeling niet onder haar toezicht valt. Openbaarmaking van de gevraagde documenten is "kat in het bakkie", horen wij u denken. Toch heeft de AFM ons WOB-verzoek afgewezen vanwege de toezichtvertrouwelijkheid van de door ons gevraagde documenten. 


Op naar de bestuursrechter

Doordat de AFM ons WOB-verzoek niet inwilligt, zijn wij genoodzaakt naar de bestuursrechter te stappen. We hebben ons beroepschrift al enige tijd geleden ingediend. We wachten nu op de reactie van de AFM, waarna een zitting zal plaatsvinden. 


Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van het verdere verloop van deze procedure.  

171